RETURNS of PRODUCTS

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

*Моля, не изпращайте обратно стоки с наложен платеж, тъй като няма да ги приемем! Пари се връщат по банков път само след преглед на върнатите продукти с цел удостоверяване дали отговарят на изискванията за върнати продукти в настоящите общи условия!

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ към Общите условия на „СМАЙЛИ ГИФТ“ ЕООД за ползване на интернет магазина http://bookspiration.com/ и за извършването на покупки на стоки през него:

Чл. 1. (1) Ползвателят-потребител има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на:

1. сключване на договора;

2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя - при договор за продажба, или:

а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Продавачът не е в състояние да контролира;
- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Ползвателя-потребител или по негова индивидуална поръчка;
- за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики; при доставка на запечатани продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
- за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
- за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
- за върнати стоки с нарушена цялост или частично използвани.

(3) Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние, той информира Продавача за решението си преди изтичането на срока по ал. 1 на този член. За да упражни правото си на отказ, Ползвателят-потребител може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно Приложение № 2 (посочен по-долу в настоящите условия) към настоящите Общи условия или да заяви недвусмислено в писмен вид на електронната поща returns@bookspiration.com, решението си да се откаже от договора. Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от договора, ако е изпратил съобщение на Продавача за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по ал. 1.

1. В случай доставка на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект, при упражняването на правото на отказ на клиента по този член и изискванията на Закона за защита на потребителя, на клиента се възстановява съответния намален размер на индивидуална цена на стоката като се вземе предвид съотношението на цените на стоките в електронния магазин, когато не се купуват заедно (т.е. съотношението между ненамалените цени на стоките).

(4) В случай, че Ползвателят-потребител упражни правото си на отказ по ал. 1, Продавачът е задължен да му възстанови в пълен размер платените за продуктите суми, без доставката за тях, не по-късно от 14 работни дни, считано от датата, на която Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от сключения договор. При упражнено от Ползвателят-потребител право на отказ от договора се прилагат и следните правила:

1. Продавачът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Ползвателят-потребител изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Продавача.

2. Продавачът има право да задържи плащането на сумите на Ползвателя-потребител по настоящата ал. 4, докато не получи стоките или докато Ползвателя-потребител не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

3. Ползвателят-потребител трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Продавача или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Ползвателя-потребител е съобщил на Продавача за решението си да се откаже от договора Крайният срок се смята за спазен, ако Ползвателя-потребител изпрати или предаде стоките обратно на Продавача преди изтичането на 14-дневния срок.

4. При упражнено право на отказ от договора Ползвателят-потребител заплаща само преките разходи за връщането на стоките, т.у. куриерската услуга по връщането на стоките.

(5) Ползвателят-потребител се задължава да съхранява получените от Продавача стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока за връщането им.

(6) При несъответствие на стоката с договора за продажба Ползвателят-потребител има право да предяви рекламация, като поиска от Продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

(7) Приемането на рекламации се извършва от понеделник до петък в часовете между 11 и 16 часа от сайта на Продавача, от който е закупена стоката или е поръчана услугата или на друго място, посочено от него.

(8) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за Ползвателя-потребител. Той не дължи разходи за експедиране на стоката или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.

(9) В случай, че рекламацията е основателна Ползвателят-потребител може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(10) Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията.

(11) След изтичането на едномесечния срок по ал. 12 на този член Ползвателят-потребител има право да развали договора за продажба и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката. Продавачът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от Ползвателя-потребител сума, когато след като е удовлетворил три негови рекламации чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на гаранционния срок на стоката, но не повече от 2 години и е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(12) Ползвателят-потребител не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително или е вследствие на употребата на стоката!

 Към настоящите Общи условия, като Приложение № 1 и № 2, са приложени Стандартни указания за упражняване на правото на отказ, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗЗП и стандартен формуляр за упражняване правото на отказ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Общите условия на „СМАЙЛИ ГИФТ“ ЕООД за ползване на интернет магазина http://bookspiration.com/ и за извършването на покупки на стоки през него
Информация относно упражняване правото на отказ от договора
Стандартни указания за отказ:
I. Право на отказ от договора от разстояние.
II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата:
а) при договор за продажба, при който стоката се доставя еднократно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките;
или
б) при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока;
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, настоящ адрес , телефонен номер, и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление на електронен адрес: returns@bookspiration.com В този случай, ние ще Ви изпратим по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
IV. Действие на отказа.
Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички платени стоки*, които сме получили от Вас (с изключение на допълнителните разходи по избрания от Вас начин на доставка), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 работни дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция или по банков път след вашето изрично съгласие.
„СМАЙЛИ ГИФТ“ ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
Ако към момента на упражняване на правото си на отказ Вие вече сте получили стоки във връзка с договора се прилагат следните правила:
1. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките с получената разписка за пощенски паричен превод, от където е тръгнала стоката без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.
Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките, т.е. да платите доставката. Разходите се очаква да не надвишат приблизително разходите, които сте заплатили на куриерската фирма при получаването на доставката на стоките от нас.

*Моля, не изпращайте обратно стоки с наложен платеж, тъй като няма да ги приемем! Пари се връщат по банков път само след преглед на върнатите продукти с цел удостоверяване дали отговарят на изискванията за върнати продукти в настоящите общи условия!

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към Общите условия на „СМАЙЛИ ГИФТ“ ЕООД за ползване на интернет магазина http://bookspiration.com/ и за извършването на покупки на стоки през него
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
До: „СМАЙЛИ ГИФТ“ ЕООД
С настоящия документ Ви уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор №.......

за покупка на следните стоки:……………………………………………………………………,
поръчани на дата ……… 2021 г. и получени на дата ……… 2021 г.
Име на потребител:
Адрес на потребител:
Подпис на потребителя: (изисква се в случай, че формулярът е разпечатен на хартия)
Дата:……… 2021 г.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password