Общи Условия за Ползване

I. ПРЕДМЕТ И ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ

Чл. 1 (1) Настоящите Общи условия са приети от „МЪЛБЕРИ“ ООД (наричано по-долу само “Доставчик”) на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:
• условията за ползване на уебсайта http://bookspiration.com/ (наричан по-долу само “Сайт”) от Ползвателите на предлаганите от него услуги;
• условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между Доставчика и Ползвателите на Сайта;
• правата и задълженията на Доставчика и на съответните Ползватели по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително, сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.
(2) Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите на Сайта е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и съответния Ползвател и за извършването на доставка на поръчаните стоки.
(3) Доставчикът има право, но не е задължен да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо Ползватели, които не са приели настоящите Общи условия.
(4) Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с Общите условия и ги приемам” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Ползвател със статут на “гост” на Сайта и след като Ползвателят е въвел изискваните от тези процедури лични данни.
(5) Маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с Общите условия и ги приемам” в рамките на процедурата по регистрация на Сайта създава необорима презумпция, че:
• Ползвателят се е запознал с Общите условия, преди да ги приеме и че приема същите. С маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с Общите условия и ги приемам” Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.
• Ползвателят е отправил предложение (оферта) за сключване на договор/договори за покупко-продажба от разстояние (В случай, че Ползвателят има качеството на “потребител” по смисъла на Закона за защита на потребителите)

ІІ. ДАННИ ЗА ФИРМАТА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент:
1. Наименование на Доставчика: „МЪЛБЕРИ“ ООД:
2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София 1309, кв. Света Троица, ул. Варна 6
3. Данни за кореспонденция: e-mail: info@bookspiration.com, тел.: 0886 253 027
4. Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № 424481. 
5. "МЪЛБЕРИ" ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
6. Администраторът, като юридическо лице, което предлага стоки и услуги в дигиталния сектор е изразило съгласието си да се придържа към изискванията на Секторния кодекс на ИАБ България за защита на личните данни. Цялостната политика за защита на личните данни може да прочетеш тук - https://bookspiration.com/bg/content/5-gdpr-privacy-policy

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА

Чл. 3. Сайтът e собственост на фирма „Мълбери“ ООД и към него има електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет http://bookspiration.com/, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите на Сайта стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Сайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да преглеждат предлаганите продукти, техните характеристики, цени и условия за доставка;
3. Да извършват всички видове плащания във връзка със сключените договори с Сайта, съгласно поддържаните от Сайта електронни средства за разплащане.
4. Да получават информация за новите стоки, предлагани от Сайта;
Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5. (1) Ползвателите отправят оферта за сключването на договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Сайта чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес http://bookspiration.com/. След приемането на офертата от Доставчика по реда на чл. 9 и чл. 10 от настоящите Общи условия Договорът се счита сключен (на български език) и се съхранява в базата данни на Доставчика.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът трябва да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки, освен в случаите, в които използва правото си на отказ, посочено в чл. 8, ал. 9
(3) Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на своето предложение за сключване на договора с Доставчика (Изпращането на поръчката съгласно чл. 9 от настоящите Общи условия). Доставчикът осигурява подходящи, ефективни и достъпни средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора, както следва: Предоставя се възможност за : премахване на артикул в количката за покупки; добавяне на артикули в количката за покупки; увеличаване или намаляване на поръчаното количество от определен артикул; промяна на адреса на доставка или на избрания начин на плащане.
(4) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на Сайта и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Сайта в Интернет, при условие, че Доставчикът е потвърдил поръчката на Ползвателя при условията на чл. 9 във връзка с чл. 10 от настоящите Общи условия.
(5) Доставчикът има право да променя едностранно посочените на Сайта цени, като промяната на цените има сила само за договори, сключени след нейното обявяване на Сайта.
(6) В случай, че стойността на първата поръчка на Ползвателя е равностойна или надвишава 150 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика, освен в случаите, в които не е договорено друго с Доставчика.
(7) Цените по ал. 4 не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от Ползвателя в допълнение към посочените цени.
(8) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от него на страницата на Сайта и съгласно настоящите общи условия, с изключение на случаите, в които възникнат форсмажорни обстоятелства или по причини, независещи от Доставчика.
(9) Отправената от Доставчика чрез Сайта публична покана съгласно чл. 290, ал. 1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока. 

(10) Доставчикът носи отговорност и изпраща поръчаните стоки, които са налични в собствен склад към момента на поръчката. В случай, че някой от поръчаните артикули е при друг доставчик, Доставчикът не гарантира неговата наличност поради липса на достатъчна честа информация за наличностите на определените артикули. Това се отнася предимно за книгите, но не само.Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, когато Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 7. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Сайта.
Чл. 8. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
(1) Извършване на регистрация в Сайта и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в Сайта (поръчки от Ползватели с регистриран клиентски акаунт.
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на Сайта чрез идентифициране с име и парола;
(3) Избиране на една или повече от предлаганите книги или аксесоари на Сайта и добавянето им към списъка за покупка (количката за пазаруване).
(4) Избор на книги и аксесоари от списъка на стоки за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.
(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(6) Избор на превозвач и метод за плащане на цената/сумата.
(7) Приемане и потвърждение на поръчката, което има правното значение на оферта от Ползвателя до Доставчика.
(8) Приемане на офертата на Ползвателя чрез изрично електронно изявление на Доставчика, съдържащо номера на подадената от Ползвателя поръчка. За избягване на съмнение, с приемането на настоящите Общи условия Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да откаже потвърждение на поръчката и доставката на съответната стока в следните случаи:
1. Съответните поръчани от Ползвателите стоки не са налични при Доставчика към момента на обработването на съответната поръчка от Доставчика или са били предназначени за доставка по по-рано обработени поръчки;
2. В резултат на грешка при въвеждането на информация на Сайта, технически проблем или неоторизирана намеса в информационната система на Доставчика, цената, по която е направена съответната поръчка е по-ниска от пазарните цени за стоки от същия или подобен вид с повече от 30 (тридесет) на сто и/или е в съществено несъответствие с обявените на Сайта цени за продажба.
(9) Доставчикът си запазва правото на отказ от доставка на поръчаните стоки по свое усмотрение без да посочва конкретна причина за това. Позлвателят се счита, че е получил отказ от Доставчика при следните условия:
1. Доставчикът е уведомил писмено и/или по електронен път Ползвателят, че няма да достави поръчаните стоки;
2. Ползвателят не получи потвърждение от Доставчика на своята поръчка по електронен път и/или по телефон в срок от 7 работни дни. 

V. СКЛЮЧВАНЕ, СЪДЪРЖАНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 9. (1) Договорът за покупко-продажба между Доставчика и Потребителя се счита сключен в момента, в който Доставчикът потвърди чрез електронно съобщение до Ползвателя поръчката на Ползвателя като посочи в потвърждението номера на поръчката. Потвърждението на поръчката се изпраща на електронния адрес, посочен от Ползвателя при регистрацията му като клиент.
(2) Сключените договори за покупко-продажба се съхраняват в базата данни на Доставчика. При поискване от Ползвателя Доставчикът предоставя сключения договор за покупко-продажба на посочения при регистрацията на Ползвателя електронен адрес. Конкретните параметри на всяка подадена до Доставчика поръчка за покупка са достъпни от клиентския акаунт на Ползвателя.
(3) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
(4) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.
(5) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя..
(6) Доставчикът има задължението да изпълни настоящия договор само с лица, навършили 16 години. Удостоверяването им става с приемането на Първоначалният прозорец за избор на бисквитки, политика за защита на личните данни и неизбирането на опцията под 16 години. При избор на опцията за възраст под 16 години, уебсайтът блокира достъпа на Потребителя..
(7) Доставчикът не носи отговорност ако Потребителят е под 16 години, но Не отбележи отметката (т.е. не декларира) и направи поръчка чрез потвърждение в онлайн магазина на Доставчика. В тази ситуация Доставчикът си запазва правото да откаже поръчката, в случай, че разбере, че лицето е под допустимата възраст. В случай, че Доставчикът не разбере реалната възраст на Потребителя, Доставчикът не носи отговорност за поръчката, а отговорността остава за Потребителя.

Чл. 10. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.
Чл. 11. (1) Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките (авансово) или при тяхната доставка.
(2) Авансовото плащане се извършва по банков път, по посочена в потвърждението на поръчката банкова сметка на Доставчика. 
(3) В случай, че Ползвателят е избрал да заплати стоките при тяхното получаване, плащането се извършва в момента на доставката чрез наложен платеж и включва цената на стоката и транспортните разходи по чл. 5, ал. 7 от настоящите Общи условия.
(4) Поръчаната стока може да бъде получена само от:
– купувача – съответно индивидуализиран според данните от клиентския акаунт или съответната поръчка за покупка;
– лице, овластено от купувача да получи стоката със самата поръчка;
– лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;
– лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача.
(5) В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по ал. 4 в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка.
(6) В случай, че Ползвателят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.
(7) При приемането на стоката лицето по ал. 4 подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката.

VI. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 12. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Сайта, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние. (Наричани по-долу “Ползватели-потребители”)
Чл. 13. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на Сайта.
(2) Всички цени на стоки и доставка в Сайта са крайни в български лева и с включен ДДС. Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в Сайта.
(3) Стойността на транспортните разходи, не е включена в цената на стоките.
Плащанията се извършват чрез наложен платеж с плащане при получаване на стоката от куриера или по банков път.
(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя-потребител посредством Сайта.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите-потребители по този член е актуална към момента на визуализацията й на Сайта преди сключването на договора за покупко-продажба.
Чл. 14. (1) Ползвателят-потребител се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
Чл. 15. (1) Ползвателят-потребител има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на:
1. сключване на договора – при договор за услуги;
2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба
Към настоящите Общи условия, като Приложение № 1, са приложени Стандартни указания за упражняване на правото на отказ, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗЗП.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
• за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
• за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Ползвателя-потребител или по негова индивидуална поръчка;
• за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати поради нарушената им цялост;
(3) Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние, той информира Доставчика за решението си преди изтичането на срока по ал. 1 на този член. За да упражни правото си на отказ, Ползвателят-потребител може да използва стандартния формуляр за отказ, приложен към настоящите Общи условия или да заяви недвусмислено чрез заявление по електронната поща: returns@bookspiration.com, решението си да се откаже от договора. Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от договора, ако е изпратил съобщение на Доставчика за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по ал. 1.
(4) В случай, че Ползвателят-потребител упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените суми на закупените стоки не по-късно от 14 работни дни, считано от датата, на която Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от сключения договор. При упражнено от Ползвателят-потребител право на отказ от договора се прилагат и следните правила:
1. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Ползвателят-потребител изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
2. Доставчикът има право да задържи плащането на сумите на Ползвателя-потребител по настоящата ал. 4, докато не получи стоките или докато Ползвателя-потребител не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
3. Ползвателят-потребител трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Ползвателя-потребител е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора Крайният срок се смята за спазен, ако Ползвателя-потребител изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок. В противен случай, правото на отказ се счита за прекратено.
4. При упражнено право на отказ от договора Ползвателят-потребител заплаща само преките разходи за връщането на стоките.
(6) Ползвателят-потребител се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки заедно с издадения за тях оригинален касов бон, тяхното качество и безопасност по време на срока за връщането им.
Чл. 16. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Ползвателя-потребител чрез Сайта.
(1) В случай че Ползвателят-потребител и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката чрез Сайта.
(2) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя-потребител и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

VII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 45 дни.
Чл. 18. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.
Чл. 19. (1) За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон. 

(2) При възникнали спорове, Ползвателят може да се обърне към европейската платформа за Решаване на онлайн спорове - ОРС или към Комисията за защита на потребителите - КЗП.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Цялостната Политика за защита на личните данни на Администраторът (Доставчикът) може да прочетете тук - https://bookspiration.com/bg/content/5-gdpr-privacy-policy

Чл. 20. (1) Доставчикът, наричан още Администратор на лични данни ("МЪЛБЕРИ" ООД) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 

(2) Администраторът събира и обработва личните данни на Ползвателя на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • -Изрично получено съгласие от Вас като ползвател на услугата като клиент;
 • -Изпълнение на задълженията на Администраторът по договор от разстояние с Вас;
 • -Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • -Защита на жизненоважни интереси на Вас или на друго физическо лице;
 • -Изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия -на Администратора;
 • -За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

(3) Доставчикът може да използва личните данни на Ползвателите единствено и само за целите, предвидени в договора – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Ползвателите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Доставчикът гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на Ползвателя или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон.

(4) Администраторът спазва следните принципи при обработка на личните данни на Ползвателя: 

 • -законосъобразност, добросъвествност и прозрачност;
 • -ограничение на целите за обработване;
 • -съотносимост с целите за обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • -точност и актуалност на данните;
 • -ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • -цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

(5) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси - изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, КЗЛД, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

(6) Администраторът събира от Ползвателя и субекта на данните само такива лични данни, които са му необходими за предоставяне на услугата по изпълнение на договара със субекта на данните. За доставка чрез договор от разстояние, Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели:

 • -Име и фамилия - с цел идентификация на лицето, което е направило поръчка онлайн;
 • -Телефон - с цел обратна връзка и свързване на куриерите при доставка на поръчаните продукти;
 • -Електронна поща имейл - с цел потвърждаване на поръчката и обратна връзка;
 • -Адрес - когато е необходим за доставка до адреси; В случай, че поръчката е направена до офис на Еконт - не се изисква личен адрес;
 • -IP адрес - с цел статистически данни и правилното и оптимално функционира на електронния магазин; Данните са анонимни и не свързват лицето с IP адреса;
 • -Данни за платежни средства - с цел заплащане на поръчаните продукти.

От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(7) С приемането на настоящите Общи условия и с отбелязване на отметка за съгласие, Ползвателят изразява изрично съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения по ал. 6 на този член.

(8) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя при използването на електронния магазин на Доставчика при изричното му съгласие и спрямо своя легитимен интерес и в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.

(9) Доставчикът има право да съхранява данни ("бисквитки") в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това чрез махане на отметките за "бисквитките" или от своя браузер. Несъгласието на Ползвателя може да бъде изразено по всяко време.

(10) Ползвателят на електронния магазин има следните права:

 • -Право на достъп до своите лични данни;
 • -Право на коригиране или допълване на личните си данни;
 • -Право на изтриване/"забравяне" и ограничаване
 • -Право на преносимост
 • -Право на получаване на информация
 • -Право на възражение

(11) За целите на обработването на личните Ви данни и предоставянето на услугата - поръчка и доставка на стоки чрез онлайн поръчка - Администраторът може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни:

 • -Куриерска фирма Еконт Експрес - с цел предоставяне на куриерска услуга и доставка на поръчаните стоки от клиента;
 • -Куриерска фирма Рапидо - с цел предоставяне на куриерска услуга и доставка на поръчаните стоки от клиента;
 • -Онлайн платформа Olx (Насперс Класифайдс България ЕООД) - с цел предоставяне на отстъпка от -10% от цената на доставката за крайния клиент;
 • -Електронната платформа за управление на имейли MailChimp с цел индивидуално, качество и бързо решение за информираността на клиента след изричното му съгласие за това;
 • -Суперхостинг.бг - с цел съществуването на онлайн магазина, техническата му поддръжка и качественото съхранение на базите данни на осигурен и защитен сървър;
 • -Счетоводство - с цел обработка на поръчки, плащания и законово изискваните документи, отчети и справки;
 • -Държавни институции като Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи, КЗЛД и други държавни и общински органи с цел изпълнение на законовите си задълженията към тях.

(12) Администраторът е предприел всички необходими мерки за осигуряване защитата на Вашите лични данни като е извършил следните дейности:

 • -Ограничил е достъпа до Вашите лични данни единствено до Администраторът, отговарящ за защитата на личните данни и технически отговорните лица;
 • -Всички лични данни се съхраняват единствено в онлайн платформата на Администратора, до която има ограничен достъп;
 • -Всички данни и страници в електронния магазин на Администратора са криптирани посредством SSL сертификат, който прави онлайн пазаруването сигурно и по-безопасно;
 • -Администраторът се е погрижил да автоматизира Вашите права за достъп до личните Ви данни и правото на изтриване посредством техническо решение във Вашия профил.
 • -Администраторът е осигурил бърз достъп по всяко време до Политиката за Защита на личните данни чрез син бутон "Privacy policy" в долната част на Заглавната/Начална страница на електронния магазин. Чрез него, Вие имате бърз достъп по всяко време да Вашите права за защита на личните данни и възможност да управлявате "бисквитките" на уебсайта. Повече за"бисквитките" може да научиш от чл. 16 в настоящата политика.
 • -Създадени са поредица от вътрешни процедури и правила, с които се вземат организационни мерки.
 • -Извършена е оценка на въздействието на обработката на личните данни с оглед осигуряването на сигурност и демонстрация на съответствие с GDPR.


Чл. 21. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своята парола за достъп, трябва да се обърне към администраторите на онлайн магазина https://bookspiration.com/ или да използва опцията "Забравена парола", достъпна на сайта на Доставчика.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 22. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на Сайта.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:
A. след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
B. след публикуването им на сайта на Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.
C. с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 23. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес http://bookspiration.com/.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 24. Настоящите общи условия и договора между Ползвателя и Доставчика се прекратяват в следните случаи:
– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
– в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в Сайта. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
Чл. 25. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва Сайта в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XI. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 26. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
Чл. 27. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

(2)Доставчикът не носи отговорност в случай на изчерпана наличност на продукти, които са на склад при доставчик - книги и книжни аксесоари.Чл. 28. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Сайтът не е достъпен поради непреодолима сила.
(3) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Сайта, включително и за увреждане на здравословното състояние на Ползвателите в резултат на подобни коментари, мнения или публикации.
Чл. 29. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 30. (1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, социални мрежи, лични или публични уеб сайтове и др.
Чл. 31. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
Чл. 32. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 33. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България. Последна промяна на Общите условия за ползване: 24.05.2018

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Общите условия на „МЪЛБЕРИ“ ООД за ползване на интернет магазина http://bookspiration.com/ и за извършването на покупки на стоки през него
Информация относно упражняване правото на отказ от договора
Стандартни указания за отказ:
I. Право на отказ от договора от разстояние.
II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата:
а) при договор за продажба, при който стоката се доставя еднократно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките;
или
б) при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока;
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, настоящ адрес , телефонен номер, и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление на електронен адрес: returns@bookspiration.com В този случай, ние ще Ви изпратим по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
IV. Действие на отказа.
Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички платени стоки, които сме получили от Вас, придружени с оригиналния касов бон (с изключение на допълнителните разходи по избрания от Вас начин на доставка), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 работни дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин.
„МЪЛБЕРИ“ ООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно заедно с оригиналния касов бон, издаден за същите стоки или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
Ако към момента на упражняване на правото си на отказ Вие вече сте получили стоки във връзка с договора се прилагат следните правила:
1. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките заедно с издадения оригинален касов бон, от където е тръгнала стоката без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.
Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително разходите, които сте заплатили на куриерската фирма при получаването на доставката на стоките от нас.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към Общите условия на „МЪЛБЕРИ“ ООД за ползване на интернет магазина http://bookspiration.com/ и за извършването на покупки на стоки през него
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
До: „МЪЛБЕРИ“ ООД
С настоящия документ Ви уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор №.......

за покупка на следните стоки:……………………………………………………………………,
поръчани на дата ……… 2018 г. и получени на дата ……… 2018 г.
Име на потребител:
Адрес на потребител:
Подпис на потребителя: (изисква се в случай, че формулярът е разпечатен на хартия)
Дата:……… 2018 г.